Concern GGzE bestaat uit 2 merken: GGzE en De Woenselse Poort. Medewerkers krijgen de ruimte om te doen wat nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. De regie over de behandeling ligt bij de cliënt.

Concern GGzE

Concern GGzE bestaat uit 2 merken:

  • GGzE
    GGzE biedt zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten.
  • De Woenselse Poort
    De Woenselse Poort biedt forensische zorg aan mensen met een psychische aandoening.  We bieden hen hoogwaardige (deeltijd) klinische behandelingen. Veiligheid staat daarin centraal: voor cliënten, medewerkers en voor de samenleving.

Kerncijfers (2023)

cliënten in zorg10.843
aantal medewerkers 2.440
aantal FTE2.007
cliënttevredenheid7,0

Een uitgebreider overzicht van kengetallen is terug te vinden in ons jaarverslag.

Bekijk ook onze jaarrekening van 2023.

Kwaliteit

GGzE is constant bezig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Hiervoor is de ervaring van de cliënt en zijn of haar naasten erg belangrijk.

Cliënttevredenheid

Wij meten onze cliënttevredenheid met (onder andere) de CQI (consumer quality index). Onze cliënten waarderen onze zorg gemiddeld met een 7,1. Deze score is berekend over 228 onderzoeken, afgenomen in 2022. Naast de algemene cliënttevredenheid meet de CQI ook hoe tevreden onze cliënten zijn op verschillende onderwerpen die met de behandeling samenhangen. Hierbij hebben we de volgende scores behaald:

  • Schaalscore bejegening (1-5) =  4.3
  • Schaalscore samen beslissen (1-5)  = 4.0
  • Schaalscore uitvoering behandeling (1-5)  = 3.6
  • Schaalscore informatie behandeling (1-5) = 3.8

We zien dat onze gemiddelde score iets lager is dan in 2021. We doen ons best de cliënttevredenheid in 2023 verder te verhogen. We streven als GGzE naar een gemiddelde cliënttevredenheid van 8 en voeren verbetermaatregelen in om dit te bereiken. In ons meerjarenbeleidsplan is het perspectief voor de komende jaren opgenomen.

We gebruiken PPP (Positive Perception Program) om cliënten inhoudelijk te bevragen op hun ervaringen met onze zorg, omdat we graag willen weten waar de cijfers inhoudelijk voor staan en wat deze betekenen. De resultaten van deze vragenlijsten bespreken we binnen de teams en naar aanleiding daarvan worden verbetermaatregelen afgesproken. Eén van de maatregelen die genomen is om cliënten meer te betrekken bij hun behandeling en beter te informeren is de invoering en doorontwikkeling van het cliëntenportaal (MijnGGzE).

Kwaliteitsstandaarden

Behandeling bij GGzE is maatwerk volgens de GGZ zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules die gelden voor de klachten en stoornissen die wij behandelen. Deze zijn te vinden via www.ggzstandaarden.nl. De informatie uit de zorgstandaarden is voor cliënten en naasten ook toegankelijk op www.thuisarts.nl.

Kwaliteitsstatuut

GGzE vindt het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie heeft. Hoe we de zorg organiseren en hoe we de cliënt ondersteunen, staat in het Kwaliteitsstatuut.

Het Kwaliteitsstatuut biedt hulpverleners een kader voor werkafspraken binnen onze organisatie en met externe samenwerkingspartners.

Ook beschrijven we in het statuut hoe we de kwaliteit en doelmatigheid van onze zorg toetsen en zichtbaar maken. Financiers en toezichthoudende instanties kunnen zo een oordeel vormen over de kwaliteit van onze zorg.

Gedwongen behandeling (Wvggz)

Soms kunnen psychische problemen erg uit de hand lopen. Mensen kunnen dan een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving. In dat geval kunnen mensen tegen hun wil een behandeling krijgen bij GGzE. GGzE heeft hiervoor een zogenaamde Wvggz-aanmerking. Wvggz staat voor Wet verplichte ggz. In deze wet wordt beschreven aan welke eisen zo’n gedwongen behandeling moet voldoen. 

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon icon