Op deze pagina vind je de uitspraken die de Klachtencommissie cliënten heeft genomen naar aanleiding van klachten gericht tegen GGzE in het kader van de Wet verplichte GGZ (Wvggz).

De leden van de Klachtencommissie cliënten werken niet bij GGzE en komen tot een onafhankelijke beslissing.

Uitspraak Klacht 2022-001

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 24 december 2021 om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat betrokkene iets moet doen of nalaten, waaronder het gebruik van communicatiemiddelen, door haar laptop en mobiele telefoon in te nemen; en
 • Het ontbreken van een beoordeling van de wilsbekwaamheid van klaagster.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 240,00)

Uitspraak Klacht 2022-002

De klacht richt zich op de beslissing om klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft een zorgmachtiging.

Klacht is gegrond verklaard.

Schadevergoeding: klager heeft niet om schadevergoeding verzocht.

Samenvatting:

Volgens de klachtencommissie staat vast dat er sprake is van de aanwezigheid van stoornis-gerelateerd ernstig nadeel. Bij het nemen van de beslissing om aan klager verplichte zorg te verlenen is voldoende voldaan aan artikel 8:9 lid 1 en 2 Wvggz. Echter, de beslissing vermeldt niet waarom en wanneer de zorgverantwoordelijke tot de conclusie is gekomen dat klager wilsonbekwaam zou zijn en wanneer hij, naar aanleiding van deze conclusie, overleg heeft gevoerd met de vertegenwoordiger van klager. De Hoge Raad heeft in een uitspraak aangegeven dat artikel 8:9 lid 4 Wvggz niet uitsluitend een registratieplicht behelst. De klachtencommissie heeft daarom aan verweerder verzocht of het dossier van klager hier iets over vermeldt en zo ja, de betreffende passages aan de klachtencommissie te overleggen.

De klachtencommissie heeft informatie uit het dossier ontvangen, maar daarin is de hiervoor bedoelde informatie niet voldoende vastgelegd. Dat betekent dat de klachtencommissie de klacht om deze reden gegrond moet verklaren.

De klacht wordt gegrond verklaard.

De klager heeft niet om schadevergoeding verzocht.

Uitspraak Klacht 2022-007

De klacht richt zich tegen de beslissing van 27 januari 2022 waarbij klager werd beperkt in de toegang tot communicatiemiddelen, in die zin dat klager daardoor op 27 januari 2022 geen toegang had tot zijn advocaat.

Klager verblijft binnen GGzE op grond van TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht.

Uitspraak Klacht 2022-009

De klacht richt zich tegen de bepaling in de huisregels van De Woenselse Poort inhoudende dat klager geen bezoek op zijn kamer mag ontvangen.

Klager verblijft binnen GGzE op grond van TBS met voorwaarden.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht.

Uitspraak Klacht 2022-019

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 2 maart 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van opname in een accommodatie en het beperken van de bewegingsvrijheid; en
 • De beslissing van 21 maart 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van insluiting.

Klager heeft een zorgmachtiging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei gegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht, dus niet toegekend.

 

Uitspraak Klacht 2022-020

De klachten zijn gericht op het volgende:

 • De beslissing van 17 februari 2022 om verplichte zorg te verlenen door klager te beperken in zijn bewegingsvrijheid;
 • De beslissingen van 2 maart 2022 om verplichte zorg te verlenen door klager op te nemen in een accommodatie en door hem te beperken in zijn bewegingsvrijheid;
 • De beslissing van 4 maart 2022 om verplichte zorg te verlenen door klager in te sluiten; en
 • De beslissing van 7 maart 2022 om verplichte zorg te verlenen door klager te beperken in zijn bewegingsvrijheid en klager in te sluiten.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak Klacht 2022-024

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 19 maart 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het beperken van de bewegingsvrijheid.

Klager heeft een TBS-maatregel met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: om verzocht en toegekend (€ 50,00).

Uitspraak Klacht 2022-026

De klacht is gericht op de beslissing aangaande het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van klaagster waarbij wordt gericht op het informeren van de ouders van klaagster in een dergelijke situatie.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart zichzelf voor het in behandeling nemen van bovengenoemde klacht niet bevoegd.

Schadevergoeding: niet toegekend.

 

Uitspraak Klacht 2022-028

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 23 december 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van een kamerprogramma.

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht, dus niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-030

De klacht is gericht op de beslissing van 21 april 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het beperken van zijn recht op vrij gebruik van communicatiemiddelen door inname van de telefoon van klager.

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 70,00).

 

Uitspraak klacht 2022-031

De klacht is gericht op de beslissing van 11 april 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van opname in een accommodatie en het beperken van zijn bewegingsvrijheid.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: klager heeft om een schadevergoeding verzocht. De klachtencommissie is in afwachting van nadere informatie van klager en verweerster alvorens zij een beslissing neemt over de hoogte van de schadevergoeding.

Uitspraak Klacht 2022-034

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing om klaagster te beperken in het vrij gebruik van communicatiemiddelen, specifiek het gebruik van internet.

Klaagster heeft TBS met dwangverpleging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: om verzocht, maar niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-035

De klachten zijn gericht op het volgende:

 • De beslissing van 11 mei 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het insluiten van klager op de high care; en
 • De beslissing van 17 mei 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het opleggen van een beperking in zijn bewegingsvrijheid door middel van het opleggen van een kamerprogramma.

Klager heeft TBS met dwangverpleging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei gegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht, dus niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-037

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 24 mei 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-038

De klacht is gericht op het volgende:

 • Het niet nakomen van een verplichting, namelijk de verplichting om te voldoen aan de wettelijke vereisten die gesteld worden aan het zorgplan volgens artikel 9:4 Wvggz.

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht, dus niet toegekend.

 

Uitspraak klacht 2022-040

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 21 april 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet om verzocht, niet toegekend.

 

Uitspraak klacht 2022-043

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie.

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-045

De klachten zijn gericht op het volgende:

 • De beslissing om aan klager verplichte behandeling te verlenen in de vorm van het opleggen van een kamerprogramma; en
 • De aan klager opgelegde beperking in het vrij gebruik van communicatiemiddelen.

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-046

De klacht is gericht op het volgende:

 • Het door GGzE opgelegde rookverbod.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart zichzelf jegens bovengenoemde klacht onbevoegd.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-047

De klacht is gericht op het volgende:

 • Het door GGzE opgelegde rookverbod.

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart zichzelf jegens bovengenoemde klacht onbevoegd.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-048

De klacht is gericht op het volgende:

 • Het door GGzE opgelegde rookverbod.

Klager heeft TBS met voorwaarden.

De klachtencommissie verklaart zichzelf jegens bovengenoemde klacht onbevoegd.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-049

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 28 juni 2022 om klager te beperken in zijn recht op bewegingsvrijheid in en rondom de accommodatie

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend.

Uitspraak klacht 2022-050

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 24 juni 2022 om klager verplichte behandeling te verlenen, in de vorm van een kamerprogramma, op grond van artikel 9:6 Wvggz.

Klager heeft TBS met dwangverpleging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 1440,00)

Uitspraak klacht 2022-051

De klacht is gericht op het volgende:

 • verplichte zorg in de vorm van separatie op 29 juni 2022

Klager heeft TBS met dwangverpleging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht  gegrond.

Schadevergoeding: niet verzocht dus niet toegekend

Uitspraak klacht 2022-052

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 23 mei 2022 om klaagster verplichte behandeling te verlenen in de vorm van insluiten.

Klaagster heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 50,00)

Uitspraak klacht 2022-053

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissingen van 21 april 2022 om klager
  1. in te sluiten in de High Care
  2. een kamerprogramma op te leggen en om de kamertelefoon van klager in te nemen

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend

Uitspraak klacht 2022-055

De klacht is gericht op het volgende:

 • De bepaling in de huisregels van De Woenselse Poort, inhoudende dat klager geen bezoek op zijn kamer mag ontvangen.

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart zichzelf omtrent bovengenoemde klacht NIET BEVOEGD

Schadevergoeding: niet toegekend

Uitspraak klacht 2022-058

De klacht is gericht op het volgende:

 • de bepaling in de huisregels van De Woenselse Poort inhoudende dat klager geen bezoek op zijn kamer mag ontvangen.

Opnametitel: voorwaardelijke veroordeling (art 14a Sr)

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend

 

Uitspraak klacht 2022-067

Klaagster geeft twee gronden aan waarop zij haar klacht baseert, namelijk: 

 • de uitvoering van de zorgmachtiging
 • de beslissing van 26 augustus om aan klaagster verplichte zorg te verlenen in de vorm van de toediening van medicatie 

Klaagster heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend

Uitspraak klacht 2022-071

De klacht is gericht op het volgende:

 • De beslissing van 20 juni 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie
 • Het feit dat de aanzegging om voormelde verplichte zorg toe te dienen niet aan de (huidige) advocaat van klager is toegezonden

Klager heeft TBS met dwangverpleging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei ongegrond.

Schadevergoeding: niet toegekend

Uitspraak klacht 2022-072

De klacht is gericht op het volgende:

 •  de beslissing van 13 september 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van insluiten in een separeerruimte

Klager heeft TBS met dwangverpleging.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond. Schadevergoeding: n.v.t 

Uitspraak klacht 2022-077

De klachten zijn gericht op het volgende:

 • de beslissing van 7 oktober 2022 om de kamer van klager te onderwerpen aan een onderzoek naar gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen; en
 • de beslissing van 7 oktober 2022 om klager te beperken in zijn recht op bewegingsvrijheid in de vorm van het opleggen van een kamerverwijzing.

Klager heeft TBS met voorwaarden.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klachten allebei gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 125,=)

Uitspraak klacht 2022-078

De klacht is gericht op het volgende:

 •  De beslissing van 26 oktober 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het toedienen van medicatie

Klager heeft TBS met dwangverpleging. De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 250,00)

Uitspraak klacht 2022-082

De klacht is gericht op het volgende:

 •  de beslissing van 17 november 2022 om klager te beperken in zijn recht op bewegingsvrijheid in en rondom de accommodatie, in de vorm van een kamerprogramma

Klager heeft TBS met voorwaarden.

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht ongegrond. Schadevergoeding: n.v.t.

Uitspraak klacht 2022 - 091

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 7 december 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van het beperken van zijn recht op bewegingsvrijheid in en rondom de accommodatie, door middel van het opleggen van een kamerprogramma

Klager heeft TBS met dwangverpleging

De klachtencommissie verklaart bovengenoemde klacht gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 100,00)

Uitspraak klacht 2022-090

De klacht is gericht op het volgende:

 • klager te beperken in zijn vrijheid het eigen leven in te richten;
 • klager te beperken in zijn recht op het ontvangen van bezoek; en
 • klager te beperken in zijn recht op bewegingsvrijheid.  

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart alle drie de klachten: gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€ 150)

Uitspraak klacht 2022-092

De klacht is gericht op het volgende:

 • de beslissing van 5 december 2022 om aan klager verplichte zorg te verlenen in de vorm van insluiting in een separeerruimte en het voortduren van deze separatie tot 22 december 2022

Klager heeft een zorgmachtiging.

De klachtencommissie verklaart de klacht: gegrond.

Schadevergoeding: verzocht en toegekend (€150,-)