De financiering van de zorg voor volwassenen loopt via de Zorgverzerkingswet (ZVW), Justitie, de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Financiering via de WLZ of de WMO zijn enkel op basis van een indicatie.

Ambulante GGZ voor volwassenen

De ambulante (poliklinische) behandeling van GGzE wordt grotendeels vergoed door de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft hiervoor eigen voorwaarden. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering of en op welke manier je behandeling vergoed wordt of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Voor een behandeling die valt onder de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ betaal je, net als voorgaande jaren, een eigen risico voor de zorgverzekering.

Zorgverzekering verplicht

GGzE mag je pas in behandeling nemen als je een zorgverzekering hebt. Als je geen basiszorgverzekering hebt, overtreed je de wet en kun je een boete krijgen. Daarom raden we je aan om zo snel mogelijk een zorgverzekering af te sluiten als je die nog niet hebt.

Zorgkosten als je geen verblijfsvergunning hebt

Heb je geen verblijfsvergunning voor verblijf in Nederland? Dan heb je als het nodig is toch recht op gezondheidszorg.

Klinische GGZ-behandeling voor volwassenen

Als je klinisch wordt behandeld betekent dit dat je opgenomen bent bij GGzE. De eerste drie jaar van je opname bij GGzE worden betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Na het derde jaar wordt je behandeling betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Sinds 1 januari 2021 is het ook mogelijk om direct in te stromen in de WLZ indien je 24-uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebt.

Beschermd wonen voor volwassenen

Beschermd wonen bij GGzE kan op basis van een WMO beschikking vanuit de gemeente of op basis van een WLZ indicatie van het zorgkantoor, afhankelijk van de achtergrond van de begeleidingsvraag. Dit wordt samen met de woonbegeleider en eventueel een generalist van de gemeente bepaald.

Bij beide financieringsvormen kan een eigen bijdrage voor de woonzorg in rekening worden gebracht.

Krijg je ook behandeling als je beschermd of begeleid woont vanuit de WMO? Dan wordt die behandeling betaald door de zorgverzekeraar (zie hierboven: ambulante behandeling voor volwassenen).

Begeleiding voor volwassenen

Krijg je hulp van GGzE om zelfstandig te kunnen leven of heb je dagbesteding? Dan wordt deze hulp vergoed door de gemeente. Deze begeleiding valt dan onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Voor de begeleiding en bepaalde vormen van dagbesteding is een beschikking van de gemeente nodig die afgegeven wordt door de generalist van de gemeente. Hierbij wordt ook een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Andere vormen van dagbesteding zijn op basis van vrije inloop. Hiervoor is geen beschikking nodig en worden geen kosten in rekening gebracht.

Toeleiding naar arbeid

Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen. De gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Het gaat hier om mensen die nu bijvoorbeeld nog een Wajong-uitkering krijgen of die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw).

Forensische zorg

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de bekostiging van forensische zorg. In de meeste gevallen is er geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

In uitzonderingsgevallen kan sprake zijn van een eigen bijdrage of eigen risico, bijvoorbeeld als er al een indicatie voor verblijfszorg was voordat er sprake was van forensische zorg.

Op de hoogte blijven van (veranderingen in) de financiering van de zorg

Via de website Informatie Langdurige Zorg blijf je op de hoogte van (veranderingen in) de financiering van de zorg.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met je zorgverzekeraar of gemeente.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon icon