Als je bij GGzE in zorg komt, maken we afspraken over de ondersteuning en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ. Hierin staat wat je van GGzE mag verwachten en wat GGzE van jou verwacht. De algemene leveringsvoorwaarden GGZ gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding én bij verblijf bij GGzE. Ook als je met een forensische titel of gedwongen opgenomen bent, zijn de voorwaarden van toepassing. Op deze pagina beschrijven we kort wat de voorwaarden inhouden.

Je hebt recht op informatie

Het is voor jou belangrijk dat je alle informatie krijgt die je nodig hebt om te beslissen wat voor zorg je wilt hebben. Je hebt recht op informatie over:

 • de intake, de verdere zorg en het eventueel verblijf
 • de diagnose, de prognose en de eventuele onzekerheden daarbij
 • onze opties voor de ondersteuning, het doel, de aard, de kans op succes en de eventuele risico’s
 • de te verwachten gevolgen van de ondersteuning en de neveneffecten
 • de naam van de behandelaar en andere medewerkers die betrokken zijn bij jouw behandeling
 • de ervaringen van de betrokken medewerkers
 • de kosten van je behandeling, de betaling ervan en jouw eventuele eigen bijdrage
 • GGzE en hoe je ons kunt bereiken in geval van nood
 • jouw rechtspositie met name in geval van wilsonbekwaamheid
 • het gebruik van gegevens voor onderzoek en jouw mogelijkheid om dit te weigeren
 • de huisregels waar je je aan moet houden
 • het beleid ten aanzien van levensvragen zoals wilsverklaring, de crisiskaart, non-reanimatie-verzoek en verzoek om euthanasie
 • onze cliëntenraad
 • onze klachtenregeling
 • de patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon
 • de regeling voor het contact met jouw naasten
 • belangrijke cliënten- en familieorganisaties
 • over eventuele andere instanties in de regio die voor jou belangrijk zijn
 • andere aspecten zoals de wachttijden en (aanvullende) kosten

In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat uitgebreider omschreven wat voor een informatie wij jou moet geven.

Je geeft toestemming

Je gaat alleen met ons een overeenkomst aan als jij dat wilt. Je moet daarvoor toestemming geven. Wij kunnen je pas ondersteunen als je het eens bent met het behandelingsplan.

Die toestemming kun je mondeling geven. De behandelaar bespreekt met jou welke ondersteuning we jou willen aanbieden en jij kunt aangeven of je het daar wel of niet mee eens bent. Als je twijfelt, kunnen we je helpen met een zogenaamde ‘second opinion’. Dit is eigenlijk een ‘tweede mening’ waarbij een andere behandelaar opnieuw een diagnose uitvoert en zijn mening geeft over de te volgen behandeling. Je kunt beide ‘meningen’ dan vergelijken.

Je vindt behandelinformatie in het zorgdossier

De behandelaar legt alles wat belangrijk is voor de ondersteuning die wij jou bieden vast in het zorgdossier.

Je mag rekenen op goede zorg

Wij moeten goede zorg leveren. We moeten bijvoorbeeld zorgen voor veiligheid en goede hygiëne. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat omschreven wat hier allemaal precies mee wordt bedoeld. Ook staat er in omschreven wat er moet gebeuren in noodsituaties.

Zorg op afspraak

We houden bij het maken van de afspraken zoveel mogelijk rekening met jouw wensen. Als je niet kunt komen, moet je dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven aan je behandelaar.

Het kan zijn dat je ondersteuning krijgt van meerdere zorgverleners. Als dat zo is bespreekt je behandelaar dat met je.

Jouw verplichtingen

Als we een overeenkomst aangaan moet GGzE zich aan bepaalde voorwaarden houden, maar ook voor jou zijn er verplichtingen.

 • Zorg ervoor dat je je altijd kunt legitimeren
 • Geef bij de start van de ondersteuning je zorgverzekering aan ons door. Als de ondersteuning niet door je verzekering wordt vergoed, krijg je een rekening.
 • Geef door wie we moeten benaderen in geval van nood, bijvoorbeeld een familielid.
 • Vermeld alle informatie die voor de ondersteuning van belang is.
 • Houd je aan de veiligheidsvoorschriften en huisregels van GGzE.

Het is mogelijk dat je op een wachtlijst komt. Als je je in die tijd door een andere zorginstelling laat helpen, moet je dat doorgeven. Heb je een voorkeur voor een bepaalde behandelaar of begeleider? Vertel dat dan zo snel mogelijk.

Je verblijf bij GGzE

GGzE heeft regels voor het veilig bewaren van jouw waardevolle spullen. Maar je moet er zelf natuurlijk ook zorgvuldig mee omgaan. Meestal heb je een eigen kast. Wij mogen alleen in jouw kast kijken onder bijzondere omstandigheden. Je leest er meer over in de algemene leveringsvoorwaarden GGZ.

Tijdens jouw verblijf zorgen we voor de meest geschikte ruimte voor jou. Als het mogelijk is kun je zelf kiezen. Soms is het nodig dat je verhuist, je moet daar dan aan meewerken. 

Als de behandeling is afgelopen heb je geen recht meer op verblijf. Het kan ook zijn dat je tijdelijk niet aanwezig bent op je kamer, bijvoorbeeld vanwege een opname in het ziekenhuis. Afhankelijk van je verzekering kun je dan weer gebruik maken van dezelfde kamer als je terugkomt. Dit kan alleen als je een korte periode bent weggeweest.

Op jouw verzoek houden we bij de maaltijden rekening met de regels van jouw (geloofs-)overtuiging.

Klachten

Heb je een klacht over (onderdelen van) de behandeling, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure.

Einde van de overeenkomst

De overeenkomst over onze ondersteuning eindigt als je naar een andere instelling wordt overgeplaatst; als jij de overeenkomst opzegt; als GGzE dat doet of als je overlijdt.

GGzE mag de overeenkomst alleen opzeggen als jouw zorgverzekeraar onze ondersteuning niet meer betaalt óf als jij je niet aan de afspraken houdt terwijl wij je daar al vaker op hebben aangesproken.

Binnen onze mogelijkheden helpen wij je altijd bij het zoeken naar bijvoorbeeld andere zorg en huisvesting en bij het aanvragen van een uitkering.

Je naasten hebben recht op overleg

Familie en naasten hebben recht op overleg met ons, maar dan alleen als jij dat ook wilt. Het kan zijn dat je er bezwaar tegen hebt dat jouw behandelaar met hen overlegt. We spreken dan vooraf met je af hoe het contact met je naasten verloopt.

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

Telefoon icon