GGzE ziet de bescherming van persoonsgegevens als een randvoorwaarde voor het bieden van de beste mensgerichte zorg. Cliënten kunnen erop vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken.

We vragen alleen om persoonsgegevens als dat nodig is om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit doen we om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

GGzE is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je bij ons in zorg komt. Op deze pagina lees je precies hoe we dat doen, welke gegevens we verzamelen en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Contact

https://www.ggze.nl 
Postbus 909
5600 AX Eindhoven 
+31 40 2970170

De Functionaris Gegevensbescherming van GGzE is te bereiken via fg@ggze.nl.

Persoonsgegevens en bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Als je bij GGzE wordt ingeschreven gaan we je persoonsgegevens verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we je gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan, aanvullen, verstrekken aan rechtmatige ontvangers en, na verloop van tijd, ook weer zullen verwijderen. Wanneer je door ons wordt behandeld gaan we je medische gegevens verwerken in het cliëntendossier. Wij verwerken je gegevens op basis van een behandelingsovereenkomst, wettelijke plicht of een andere overeenkomst.

Je naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN) hebben we nodig om je te kunnen identificeren en ervoor te zorgen dat we je niet verwarren met een andere cliënt. We verwerken niet meer gegevens dan we nodig hebben om je goede zorg te kunnen verlenen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

GGzE verwerkt je persoonsgegevens om je zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen. We ondersteunen je in het stabiel en zelfstandig worden (‘eigen regie’). GGzE doet dit door kwaliteitsbewaking en verbetering van het cliëntbehandelingsproces. Het primair proces behelst alles dat nodig is om het traject van behandeling/begeleiding rondom een cliënt te organiseren. Zowel in de voorfase als tijdens en na de behandeling/begeleiding. Tijdens dit proces vinden, daar waar nodig, risicotaxaties plaats op het gebied van veiligheid en suïcide.

Als je bij GGzE in zorg komt maken we afspraken over de ondersteuning en het eventuele verblijf. Daarbij horen ook de algemene leveringsvoorwaarden GGZ. Hierin staat waaraan we ons beiden moeten houden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GGzE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

GGzE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GGzE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GGzE en heb je het recht op ‘gegevensoverdraagbaarheid’. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben opgeslagen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens bespreken met je behandelaar. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, vul dan het klachtenformulier in.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.