Ben je (bijna) in het bezit van een artsendiploma en wil je je specialiseren tot psychiater? Bij GGzE kun je de volledige opleiding tot psychiater (4,5 jaar) volgen. We zijn een erkende opleidingsinstelling en hebben elk jaar 5 opleidingsplaatsen en een grote diversiteit aan stagemogelijkheden. Hiermee kan je direct na afronding van je opleiding als zeer breed ervaren psychiater aan de slag.

De opleiding

De opleiding Psychiatrie is gebaseerd op het Landelijk Opleidingsplan voor de geneeskundige vervolgopleiding Psychiatrie “De Psychiater: Medisch expert, Sociaal maatschappelijk betrokken, Professioneel”, welke sinds 1 juli 2020 van kracht is.

Je wordt generalistisch opgeleid tot een sterke inhoudelijke en sociaal vaardige psychiater, maar met een diversiteit aan opgebouwde ervaring gezien de talloze uiteenlopende stageplekken die GGzE aanbiedt. Tevens kan je de opleiding zodanig inrichten dat de (door NVvP erkende) profilering Kinder- en Jeugdpsychiater of Ouderenpsychiater behaald kan worden.

De opleiding tot psychiater van GGzE maakt deel uit van het Onderwijs en Opleidingscluster Zuid Oost Nederland (OOR ZON) waarin 13 regionale opleidings- en zorginstellingen samenwerken. Onze opleiding wordt vormgegeven door de drie zorginstellingen GGzE, Mondriaan en Maastricht Universitair Medisch Centrum. Je volgt het onderwijs dan ook afwisselend in Eindhoven en Maastricht.

Opbouw en inhoud

 • Duur: De nominale duur van de opleiding is 4,5 jaar. In die tijd wordt je als AIOS opgeleid tot een breed inzetbare psychiater met kennis van en inzicht in de ontwikkeling en het beloop van psychiatrische stoornissen. Dit vereist onder meer dat je ervaring opdoet in verschillende behandelcontexten en verdiept in de kenmerken van patiënten in verschillende levensfasen: kinder- en jeugd (0-23 jaar), volwassenen (16-65 jaar) en ouderen (60+). Je wordt dus opgeleid in de psychiatrie van de hele levensloop.
   
 • EPA’s: In de opleiding zijn benodigde kennis, vaardigheden en gedrag uitgewerkt in de Entrustable Professional Activities (EPA’s). Ze vormen de basis voor de inrichting, competentieontwikkeling en beoordeling in de opleiding.
 • Competenties: de opleiding leidt op tot het competentieprofiel van de psychiater. Dit competentieprofiel is analoog aan de algemene competenties voor de geneeskundig specialist, uitgewerkt aan de hand van de zeven Can-MEDS-competentiegebieden. Het verwerven van deze competenties gebeurt gedurende de opleiding door werkplekleren, cursorisch onderwijs en disciplineoverstijgend onderwijs.

Stages

Je loopt gedurende de opleiding halfjaarlijkse stages op verschillende uiteenlopende afdelingen. De indeling van je stages tijdens je opleiding gebeurt in overleg tussen jou en de opleiders, rekening houdend met de (eerdere) ervaring, leerdoelen, competenties en jouw wensen. Jij neemt de regie in je opleiding!

 • Je kan klinisch of ambulant starten op een van de vele afdelingen binnen GGzE. Je doet ook ervaring op met de ziekenhuispsychiatrie op de PAAZ en/of polikliniek en consultatieve dienst.
   
 • Verderop in je opleiding ga je ook ervaring opdoen in ambulante teams van GGzE, bijvoorbeeld binnen de afdelingen Direct, VIBE, FACT, centrum bipolair of bij de ambulante crisisdienst/IHT teams. Maar ook bij diverse andere unieke stageplaatsen die GGzE biedt kan verbreding en/of verdieping van kennis plaatsvinden, waaronder afdeling Opsy (combinatie LVB/psychiatrische problematiek), Idiomes (transcultureel centrum), forensische psychiatrie, afdeling autismespectrum stoornissen (klinisch/ambulant), kliniek voor intensieve behandeling (KIB/longcare).
   
 • Maatschappelijke stages: gedurende de opleiding vervul je ook een aantal maatschappelijke activiteiten waarbij je zelf bepaalt welke maatschappelijke thema’s je aanspreken en je in wilt participeren.
   
 • Extra mogelijkheden bij GGzE: Er zijn tevens mogelijkheden voor een beleidspsychiatrie stage, een psychotherapie stage (TRTC, centrum persoonlijkheid) of een wetenschapsstage.
   
 • Profileringstraject: kies je voor een profilering naar Kinder- en jeugdpsychiater of Ouderenpsychiater, dan zal dit profileringstraject, afhankelijk van de snelheid van je ontwikkeling, ongeveer 18 maanden in beslag nemen.

Binnen alle genoemde settings wordt gewerkt in multidisciplinaire teams waar de AIOS deel van uitmaakt. Elk team heeft een psychiater-supervisor die de AIOS intensief begeleidt tijdens de stage en daarnaast krijg je een mentor toegewezen die jou zowel vakinhoudelijk als persoonlijk begeleidt.

Onderwijs

 • Cursorisch en landelijk onderwijs: Er is voor de AIOS van GGzE, Mondriaan en MUMC een gezamenlijk onderwijsprogramma, dat voortbouwt op het psychiatrisch onderwijs van de geneeskunde opleiding. Kenmerkend voor het cursorisch en landelijk curriculum is de uitgebreide aandacht die uitgaat naar zowel de neuroscience als de psychotherapie. Daarnaast kunnen modules deels flexibel gekozen worden, waardoor je het onderwijs op jouw stagekeuzes kunt laten aansluiten. Het onderwijs, gemiddeld 1 middag in de week, vindt afwisselend in Eindhoven en Maastricht plaats en wordt gegeven door onder meer universitaire experts. 
   
 • Intern Curriculum: naast het cursorisch en landelijk curriculum vinden ook elke maandagmiddag lokale onderwijsactiviteiten plaats speciaal voor de psychiater in opleiding bij GGzE, zoals:

              klinische conferenties en workshops
              journal club
              CAT-besprekingen
              referaten
              doelmatigheidsproject
              complicatiebesprekingen
              somatiekles en neurologieles

In dit onderwijs wordt een professionele en didactische interactie tussen de opleidingsgroep van psychiaters en jou als AIOS nagestreefd. Deze bijeenkomsten zijn van groot belang voor het vormgeven van een wetenschappelijk, dynamisch en inspirerend opleidingsklimaat voor de AIOS.

Onderzoek en innovatie

Er is binnen de opleiding bij GGzE veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie die gericht is op continue verbetering van de patiëntenzorg.

GGzE is ervan overtuigd dat de mentale gezondheid minstens zo belangrijk is als de fysieke gezondheid en is bereid om te investeren in lange termijn oplossingen die de mentale gezondheid van iedereen bevorderen.

Vernieuwingen en verbeteringen vereisen dat de kennis van professionals voortdurend onderhouden en vernieuwd wordt. Doormiddel van opdrachten uit het cursorisch en intern onderwijscurriculum ontwikkel je een kritisch beschouwende grondhouding, zodat je kritisch kan reflecteren op wetenschappelijke artikelen en de uitkomsten kan toepassen in de patiëntenzorg, en tevens de verbreding van de wetenschappelijke vakkennis kan bevorderen.

Je eigen wetenschappelijke onderzoek
Als AIOS werk je zelf ook mee aan een wetenschappelijk onderzoek. Het eindproduct daarvan is een presentatie (poster of lezing) op een congres, een artikel in een peer-reviewed (online) tijdschrift en/of een eindreferaat.

Indien jij je wilt profileren op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, is een wetenschapsstage of het doen van promotieonderzoek tijdens de opleiding zeker mogelijk binnen GGzE.

Opleiders

Inhoudelijke vragen over de opleiding? Neem dan contact op met de opleider.

Eva Tan

Drs. E.Y.L. Tan, ouderenpsychiater, opleider aandachtsgebied Ouderenpsychiatrie, Promovenda Universiteit Maastricht

Person icon - Vrouw

Contact

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat van de opleiding tot psychiater.

Contact