8 juni 2023

Niet alleen de familie van Gino heeft diep verdriet, ook de rest van de samenleving is geschokt door de tragische dood van Gino, nu een jaar geleden. Betrokken professionals reageerden aangeslagen. Wij, de organisaties die verdachte Donny M. hebben begeleid in de voorafgaande jaren, zijn dan ook meer dan bereid geweest om mee te werken aan het onderzoek van Toezicht Sociaal Domein (TSD). We nemen de verbeterpunten uit het rapport ter harte. We kunnen daarmee het verdriet en gedane leed niet ongedaan maken. Wel kunnen we leren en inzicht krijgen in hoe we risico’s kunnen beperken voor nu en in de toekomst.

Het rapport gaat vooral over wat we beter kunnen doen. Drie belangrijke punten komen naar voren:

• patroonherkenning
• regievoering
• overdracht/ nazorg

Per punt lichten we hieronder toe wat TSD hiermee bedoelt en wat we hieraan doen. Uiteraard doen we alles binnen ons vermogen om de verbeteringen op te pakken. Echter, door de geldende wet- en regelgeving in Nederland is de gewenste werkwijze niet op alle punten zomaar door te voeren. Daarvoor hebben we de ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en JenV (Justitie en Veiligheid) nodig.

Patroonherkenning

Er zijn in het verleden gebeurtenissen geweest rondom Donny M. die los van elkaar goed zijn opgepakt. Er is echter onvoldoende gekeken naar de samenhang van die gebeurtenissen en de ontwikkeling daarin. Een mogelijke reden is dat de gebeurtenissen op verschillende beleidsterreinen (straf-, zorg- en sociaal domein) plaatsvonden. En bij verschillende partijen. Het is (nog) niet vanzelfsprekend dat partijen elkaar opzoeken om gebeurtenissen met elkaar in verband te brengen. Met dit verbeterpunt gaan we meteen aan de slag.

Regievoering

Een regievoerder is het aanspreekpunt bij het nemen van belangrijke beslissingen over de hulp en ondersteuning aan iemand. Op de momenten dat duidelijk was wie de regievoerder is, werd deze taak goed uitgevoerd. Toen de verplichte medewerking vanuit het justitieel kader afliep en het op vrijwillige medewerking aankwam, werd het lastiger. Welke betrokken partij voert dan de regie? Hierover zijn extra afspraken nodig. Ook dit pakken we samen op.

Overdracht/ nazorg

De verschillende betrokken partijen hebben steeds een overdracht gehad, alleen is daarbij niet altijd voldoende informatie gedeeld. De afspraken over de verdere zorg waren niet duidelijk genoeg. Een verbetering is dat na de overdracht meerdere partijen langere tijd samen betrokken blijven. Om zo meer overzicht te houden. Dit nemen wij in onze procedures en werkwijzen op.

Vervolg

De toezichthouders blijven de aanpak van de verbetermaatregelen volgen. Een groot deel van de verbeteringen zijn breder in Nederland van toepassing, niet alleen in onze regio. De huidige wet- en regelgeving maakt de noodzakelijke informatie-uitwisseling en gewenste werkwijzen niet altijd mogelijk. En juist daarom pakken we de betreffende leerpunten samen met de ministeries op.

Samen

Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat wij alles binnen ons vermogen doen om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Uiteraard beseffen we dat we met de verbeteringen dit soort gebeurtenissen niet kunnen voorkomen. Maar we zien het wel als onze gezamenlijke taak om de kans hierop te verminderen. Bij die taak hebben we elkaar hard nodig. Hiervoor gaan we nog intensiever samenwerken en daarvoor zijn we enorm gemotiveerd.”

NB - Deze reactie is een gezamenlijk statement namens alle partijen die betrokken zijn geweest bij het onderzoek van Toezicht Sociaal Domein. Te weten (in willekeurige volgorde): De Catamaran (onderdeel van GGzE), Jeugdreclassering (William Schrikker Stichting jeugdbescherming en jeugdreclassering), Jongerenloket (gemeente Sittard-Geleen), Kracht in Zorg, Kredietbank Zuid-Limburg, Openbare orde en veiligheid (gemeente Valkenburg aan de Geul), Politie, Reclassering Nederland, Regieteam (gemeente Sittard-Geleen), Vidar Jobcoaching (gemeente Sittard-Geleen), Villa Franca (destijds onderdeel van Adelante Zorggroep), Wmo-indicatiestelling (gemeente Maastricht), Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.

Inlichtingen namens alle betrokken partijen:
Mariëtte van Leeuwen, woordvoerder, mariette.van.leeuwen@bmc.nl, 06 31 65 08 82