19 april 2023

Het FACT-team jeugd van GGzE Kind en Jeugd heeft eerder dit jaar het keurmerk 'Jeugd Flexible ACT' met vlag en wimpel behaald. De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) kende zelfs een eindscore toe die in de hoogste categorie valt.

Het team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zij de beste zorg bieden aan hun cliënten. , waarmee zij een mooie bekroning op hun harde werk krijgen, namelijk deze hercertificering voor de komende 3 jaar! Ze zijn geslaagd met een optimale score, iets waar ze heel trots op zijn. Felicitaties aan alle betrokken collega’s!

Team FACT-jeugd

Het behandelmodel Jeugd Flexible ACT

De cliënten die door het FACT-team jeugd worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, wonen en werken. Het team ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (naar de jongeren toe, bij hen thuis), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Toetsing van het model door het CCAF

Het CCAF toetst de kwaliteit van Jeugd Flexible ACT-teams in onafhankelijke audits. Teams die voldoende of optimaal werken volgens het Jeugd Flexible ACT-model, worden opgenomen in het openbare keurmerkregister van het CCAF.

De FACT-schaal Jeugd geeft een Team FACT-Jeugd richting: aan welke thema’s dient het team te werken gezien de casemix, resources, context en teamsamenstelling? Aan de hand van 8 thema’s laat het team zien waar het Team FACT-Jeugd voor staat en voor gaat.

Gecertificeerde teams boeken goede uitkomsten van zorg

Teams met een keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria voor het leveren van verantwoorde zorg volgens het Jeugd Flexible ACT-model. Het is belangrijk dat teams volgens het model werken, want onderzoek toont aan dat deze teams betere uitkomsten boeken. Gecertificeerde teams leveren een herkenbare en garandeerbare kwaliteit van zorg. Dankzij het keurmerk hebben ook cliëntenorganisaties, familie-vertegenwoordigers en zorginkopers inzicht in de geleverde kwaliteit van teams.

Meer informatie?

Informatie over het FACT-Jeugd team Home - FACT Jeugd - GGzE Sites

Het FACT-Jeugd team is opgenomen in het keurmerkregister van het CCAF: https://ccaf.nl/project/team-fact-jeugd-ggze/