19 januari 2023

GGzE biedt geestelijke en forensische gezondheidszorg voor mensen in Eindhoven en omgeving (als ook bovenregionaal en landelijk). Al meer dan 100 jaar biedt zij de best mogelijke zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met lichte tot complexe en ernstige psychische klachten. GGzE ziet het belang van mentale gezondheid groeien en zet zich in om psychische gezondheid net zo belangrijk te laten zijn als fysieke gezondheid. Samen met de cliënt en zijn/haar directe omgeving zet GGzE zich in om het dagelijks leven van de cliënt aangenamer te maken.

Na een hectische periode als gevolg van een bestuurscrisis heeft GGzE een interim-voorzitter raad van toezicht en een interim bestuurder benoemd. Momenteel wordt er door een open aanpak en door eendrachtige samenwerking binnen GGzE hard gewerkt aan het herstel van vertrouwen. Dit biedt de unieke kans om GGzE verder te ontwikkelen, de strategie en visie te bepalen en GGzE te positioneren als een professionele organisatie en een onmisbare speler in GGz Nederland.

Bijzonderheden GGzE

 • GGzE heeft jaarlijks bijna 14.000 cliënten in zorg. Ruim 2.400 medewerkers (bijna 2.000 fte), 400 vrijwilligers en zo’n 50 ervaringsdeskundigen zetten zich dagelijks met hart en ziel voor de organisatie in. De omzet over het jaar 2021 bedroeg ca. € 200 miljoen. De balans is gezond. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in innovatie en zorgtechnologie.
 • GGzE voelt zich in de creatieve en innovatieve regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant als een vis in het water. De organisatie kijkt verder dan voor de hand liggende samenwerkingen en onderhoudt relaties met onderwijs, bedrijfsleven en de sport- en cultuursector. GGzE is – ook op landelijk niveau – koploper op het gebied van zorginnovaties voor psychische gezondheid en geeft handen en voeten aan bestaande en nieuwe concepten als digitalisering, netwerkzorg, transdiagnostisch werken en ecosystemen voor mentale kracht. Naast bovengenoemde voortrekkersrol in zorginnovatie, is GGzE een grote landelijke aanbieder in de forensische zorg – via De Woenselse Poort.
 • De lokale transitie (samenwerken met andere sectoren en partners) brengt de nodige energie en vernieuwing. Komende jaren staan in het licht van meer robuuste slagkracht door grote ambities voor mentale gezondheid. En die ambities samen met de dagelijkse netwerkpartners in de eerstelijnszorg en het sociaal domein te vertalen naar tastbare en meetbare realiteit. In de zorg zelf, maar zeker ook op de leefgebieden wijk, werk, onderwijs en vrije tijd. GGzE kijkt graag van buiten naar binnen en geeft rekenschap van wat de omgeving van de organisatie verwacht.
 • GGzE werkt volgens het principe van ‘samen beleid maken’. Dit betekent dat cliënten directe invloed hebben op hun leefwereld en dat medewerkers directe invloed hebben op hun werkomgeving. Samen beleid maken gaat daarnaast over invloed van cliënten en medewerkers op beleidsbeslissingen. Het doet een beroep op hen om verantwoordelijkheid te nemen, om ook te denken vanuit organisatiebelang en vraagt van hen om consequenties van keuzes te overzien.
 • ‘GGzE laat mensen groeien’. In haar huidige meerjarenbeleidsplan ‘GGzE Community voor mentale kracht; van inspiratie naar realisatie’ geeft GGzE zichzelf een duidelijke opdracht: het realiseren van onvoorwaardelijke cliëntgerichtheid. Gebaseerd op het gedachtegoed van Planetree wil GGzE een inspirerende, gastvrije en helende omgeving zijn voor cliënten, naasten, medewerkers en bezoekers. Een omgeving waar nieuwe verbindingen worden gelegd. Tussen mensen die bij GGzE wonen, in behandeling of in begeleiding zijn, werken of die het prachtige landgoed bezoeken.
 • GGzE hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit en streeft naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele achtergrond, persoonlijkheid, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat momenteel uit zeven leden. De raad van toezicht zal in de komende 1-2 jaren worden teruggebracht naar vijf leden.
 • De (toekomstige) raad van bestuur van GGzE bestaat uit twee personen, een voorzitter en een lid raad van bestuur. De raad van bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit.
 • De geneesheer-directeur houdt toezicht op de naleving en de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en andere gezondheidswetgeving, als ook op de kwaliteit van de zorg.
 • De directeuren van de drie divisies (Divisie Volwassenen, Lokaal & Jeugd; Divisie Volwassenen, Centraal & Ouderen en Divisie Forensische en Intensieve Behandeling, inclusief De Woenselse Poort), de directeuren van de stafdiensten (Financiën/ICT en HR&D), de manager Service Centrum en het stafbureau/secretaris raad van bestuur maken deel uit van het CMT (Centrale MT).
 • De zorg bij GGzE wordt op alle niveaus aangestuurd door een inhoudelijk en een bedrijfsvoerend leidinggevende.
 • Binnen GGzE is sprake van een toegewijde centrale cliëntenraad en ondernemingsraad, naast de medische, psychologische, verpleegkundige, agogische en ervaringsdeskundige staven, die nauw bij de beleidsvorming en -uitvoering worden betrokken.

Functieomschrijving

De raad van toezicht van GGzE bestaat momenteel uit zeven leden Het voornemen is om de toekomstige omvang van de raad van toezicht terug te brengen tot vijf leden, incl. de voorzitter.
 
Ter advisering kent de raad van toezicht een drietal vaste commissies, te weten de renumeratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit, veiligheid en innovatie. Elk van de commissies wordt door twee ter zake kundige leden uit de raad van toezicht bemenst. De commissies komen meerdere malen per jaar bijeen. De raad van toezicht voert regulier overleg met de medezeggenschapsorganen (cliëntenraad en ondernemingsraad). Met de raad van bestuur is er over en weer een goede samenwerking met respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid.
 
Belangrijke strategische thema’s waar de raad van toezicht zich de komende tijd bij betrokken weet zijn o.a.:

 • De kwaliteit van zorg en optimale behandeling en begeleiding van cliënten enerzijds en de ontwikkeling van en aandacht voor medewerkers anderzijds. Essentieel hierbij is samenwerking met de ervaringsdeskundige staf en de actieve inzet van ervaringsdeskundigen.
 • Zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige herstelgerichte zorg. Tevens versterken van onderzoek, opleiding, onderwijs en wetenschap.
 • Actief betrekken van en samenwerken met netwerkpartners, zowel landelijk en regionaal als op het niveau van de gemeentelijke overheidsinstanties.
 • De borging van de continuïteit van zorg, o.a. door het zorgen voor personele continuïteit met het oog op de toenemende arbeidsmarktkrapte en door GGzE te profileren als aantrekkelijke werkgever.
 • Ervoor zorgdragen dat GGzE financieel op orde blijft.