9 september 2022

We vinden een veilig werk- en opleidingsklimaat bij GGzE essentieel. In de huidige krappe arbeidsmarkt is het aantrekken, opleiden en behouden van artsen en psychiaters immers van groot belang voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan onze cliënten.

Het besluit van intensief toezicht op en schorsing van de opleiding tot psychiater door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) was voor ons een onverwachte en verontrustende mededeling met potentieel grote gevolgen voor onze aiossen, cliënten, medewerkers en GGzE. We konden aanvankelijk ook moeilijk begrijpen hoe dit besluit tot stand was gekomen.

Uit gesprekken met aiossen en de RGS in combinatie met interne informatie, constateren we dat sommige eerdere signalen onvoldoende aandacht hebben gekregen van de organisatie. Hierdoor zijn de eerdere maatregelen om de veiligheid van de opleiding te verbeteren onvoldoende opgepakt en is ook een aantal verbetermogelijkheden onbenut gebleven. We constateren dat de ontstane situatie niet is terug te voeren op één oorzaak of persoon, maar dat er sprake is van meer factoren. We hebben onze verantwoordelijkheid als GGzE nu genomen door samen met alle betrokkenen versneld maatregelen uit te voeren om het opleidingsklimaat voor de opleiding tot psychiater te verbeteren.

De belangrijkste verbetermaatregelen zijn:

 • constructief overleg met de aiossen, we luisteren naar wat er speelt en we werken samen aan een verbeterplan en -acties;
 • inzet van een onafhankelijk externe vertrouwenspersoon bij wie de aiossen terecht kunnen;
 • deze onafhankelijk externe vertrouwenspersoon doet op basis van anonimiteit ook nader onderzoek naar de veiligheid van het opleidingsklimaat van de opleiding;
   
 • de hoofdopleider heeft voor de periode tot 1 maart 2023 alle taken, die samenhangen met het opleiderschap, overgedragen aan plaatsvervangend opleiders Judith Rickelt (opleiding psychiatrie) en Carolien van der Linden (opleiding klinische geriatrie), om zo rust en ruimte te creëren voor verbetermaatregelen en het onderzoek door de externe vertrouwenspersoon.
 • De hoofdopleider blijft werkzaam in het primaire proces van patiëntenzorg. De Centrale Opleidingscommissie (COC) zal te zijner tijd, na overleg met alle betrokkenen, een advies uitbrengen voor de toekomstige situatie.
 • de functies van hoofdopleider en voorzitter COC worden niet langer gecombineerd, de heer Smeenk hoogleraar kwaliteitsbevordering medische specialistische vervolgopleidingen MUMC en plaatsvervangend opleider bij Catharina ziekenhuis Eindhoven) is inmiddels als onafhankelijk voorzitter van de COC benoemd;
 • de heer Smeenk heeft samen met COC (waarin onder andere aiossen en opleiders zitting hebben) een advies uitgebracht voor verbetering van de governance van de opleiding, inclusief een laagdrempelige ”route” voor het melden van zorgen en klachten;
 • op basis van de rapportage van de externe vertrouwenspersoon en de bevindingen van de visitatiecommissie van de RGS, komt er een eigen onderzoek met een onafhankelijke voorzitter, met het doel een brede probleemanalyse van het opleidingsklimaat bij GGzE.
 • er worden gesprekken georganiseerd tussen de diverse betrokkenen van de opleiding om te achterhalen of er eventueel nog drempels zijn om signalen te kunnen geven of op te pakken.

We delen onze aanpak, maatregelen en resultaten in alle openheid met de RGS.

We merken dat het besluit tot schorsing als zodanig bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid bij een aantal aiossen. We zien ook dat de verbetermaatregelen al leiden tot resultaten. Dat bevestigen de aiossen ook aan ons. Tegelijkertijd erkennen we dat we nog stappen moeten zetten. Het intensief toezicht en de schorsing vragen nu om rust, aandacht, het goede gesprek met elkaar voeren en samenwerking van alle betrokkenen. We rekenen dan ook op ieders medewerking.

De Raad van bestuur gaf, en de Raad van toezicht en het directieteam geven de aanpak van het onveilige opleidingsklimaat de hoogste prioriteit en aandacht.