Jaarverslag 2023

Dit jaarverslag gaat over 2023. Een jaar waarin we een nieuwe bezetting van de tweehoofdige raad van bestuur en grotendeels nieuwe bezetting van de raad van toezicht kregen. 2023 was ook het jaar waarin GGzE de erkenning voor de opleiding tot psychiater voor onbepaalde tijd terugkreeg. Een resultaat waar we trots op zijn!

Regioplan

De toekomst daagt ons uit. In 2023 werkten we samen met tientallen maatschappelijke organisaties aan het regioplan, dat we eind 2023 gezamenlijk ondertekenden. In dat plan schetsen wij hoe we het integraal zorgakkoord vertalen voor deze regio, en hoe we met de zorg aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de regio. Samenwerking is een sleutelwoord. Met elkaar, inwoners en organisaties, en organisaties onderling, werken we aan verbetering van de mentale gezondheid van de inwoners van Eindhoven en De Kempen. En samen proberen wij een gezonde balans te vinden tussen wat de inwoners aan zorg vragen en de behandel- en begeleidingsruimte die wij als zorgaanbieders tot onze beschikking hebben. 

Het regioplan heeft daarmee invloed op wat wij doen en hoe we dat doen. Op die beweging anticiperen we met een herziene strategie. Het denkwerk startten wij in 2023. Medio 2024 stappen wij met die strategie naar voren. 

Een beweging die al ingezet is in 2023 en ook terugkomt in het regioplan is het gebiedsgericht werken. Na jaren van voorbereiding verhuisde meer dan een kwart van al onze zorgprofessionals  naar nieuwe locaties in Eindhoven en wijde omgeving. Hier vormden zij een team met de begeleiders van GGzE die al in de gebieden aanwezig waren. Vanuit nieuwe locaties begeleiden en behandelen zij duizenden streekgenoten die onze ondersteuning nodig hebben. Wij zijn daarmee toegankelijk, dichtbij, multispecialistisch en werken in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders en het netwerk van cliënten. Zo willen we samen bouwen aan betere mentale gezondheid en meer veerkracht van inwoners.

Organisatie op orde

Om van betekenis te kunnen zijn voor cliënten, is het belangrijk dat we onze interne organisatie op orde hebben en houden. De krappe arbeidsmarkt maakt dat we nog scherper zijn op wat medewerkers nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Een nieuw ontwikkeld onboardings-programma is hier een voorbeeld van, zodat nieuwe collega's snel ingewerkt zijn en soepel kunnen invoegen in het nieuwe team. We hebben gewerkt aan het ontlasten van de zorgprofessional door de positionering van het ZorgSupportTeam die een deel van de administratieve last voor haar rekening neemt. 

2023 was ook het jaar waarin strakker gestuurd moest worden op de financiën. De introductie in 2022 van het ZorgPrestatieModel (zonder overgangsjaar) was hier mede debet aan. Tegelijkertijd werd een programma uitgevoerd (Leiderschap & Financien) om collega's aan te sporen om scherper te sturen op bedbezetting, declarabiliteit, registratiediscipline en inzet van PNIL. Met als hoger doel dat we hierdoor duurzaam de best mogelijke zorg kunnen blijven bieden. 

Eigenaarschap

We werken in een sterk veranderende wereld. Samen met alle GGzE collega's werken we iedere dag weer om de best mogelijke en passende zorg te bieden. Het regioplan laat zien dat we ook in het regionale netwerk toegevoegde waarde kunnen bieden. Dat vraagt om eigenaarschap en tegelijkertijd weten wanneer onze kennis en verantwoordelijkheid overgaat in die van een partner-organisatie in de regio. 

Ook in 2024 staan we weer voor grote uitdagingen die zich in de samenleving manifesteren. Als bestuur zijn we trots op alle GGzE collega's die vol overtuiging deze uitdagingen aangaan. En vasthoudend zijn om de verwachtingen van de samenleving adequaat waarmaken. We zijn blij met de samenwerkingsbereidheid van de partners in de regio én daarbuiten omdat we het niet alleen kunnen én willen. 

Dank dus aan eenieder die samen met ons het afgelopen jaar, op wat voor manier dan ook, hard heeft gewerkt om inwoners die te maken krijgen met complexe mentale issues terzijde te staan. Wij zien vol vertrouwen uit naar 2024! 

Carla van de Wiel en Ingrid Willems
Raad van bestuur GGzE

Nieuwe bestuurders voor GGzE