Jaarverslag 2022

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Met deze nieuwe bekostiging van de financieringsstromen Zvw en Justitie wordt direct na het leveren van een prestatie afgerekend, en niet pas aan het einde van het traject.

Het zorgprestatiemodel gaat daarnaast uit van een betere informatie-uitwisseling tussen financier en zorgaanbieder, zodat met deze informatie goede afspraken kunnen worden gemaakt over passende zorg. De zorgvraagtypering moet daar een belangrijke rol in krijgen. Een andere verandering door het ZPM is dat indirecte tijd niet meer geregistreerd hoeft te worden, wat een administratieve verlichting moet opleveren.

De wijziging van het bekostigingssysteem heeft grote impact gehad binnen GGzE; niet alleen op de processen maar het heeft ook veel gevraagd van medewerkers. Zo is in relatief korte tijd onder andere het EPD aangepast, stuurinformatie opnieuw ingericht, zijn behandelaren geschoold in de nieuwe manier van registreren en is gekeken naar de gewijzigde controle en verantwoording en de impact hiervan op de bedrijfsvoering. Aan het einde van 2022 kunnen we vaststellen dat deze aanpassingen zijn uitgevoerd en dat de facturatie inmiddels is opgestart.