Jaarverslag 2022

Inwoners en cliënten sneller en eerder passende zorg. Dichterbij. Om dat te bereiken deden we in 2022 al veel voorwerk. Want in 2023 gaan zo'n 600 medewerkers van FACT, Select, Direct en De Boei samen werken in acht gebiedsteams en een centraal team. Ook specialistische zorg komt zo dichterbij.

De geestelijke gezondheidszorg kent lange wachttijden. Mensen komen laat op de juiste plek, hebben soms al verschillende trajecten doorlopen. Vaak lopen verschillende zorgtrajecten naast elkaar. Dat moet anders. GGzE wil de mentale kracht van inwoners in onze regio versterken. Door dichterbij te zijn. En door anders samen te werken. In multidisciplinaire gebiedsteams, met netwerkpartners en met naasten. Zo kunnen we sneller en eerder passende zorg bieden.

Dichtbij als het kan, verder weg als het moet

In 8 gebiedsteams en 1 centraal team gaan medewerkers van FACT, Select, Direct en De Boei in 2023 in multidisciplinaire gebiedsteams samen en anders werken. Zodat we er zijn als het nodig is. En samen met netwerkpartners andere vormen van passende zorg aanbieden. Dat komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek - dichtbij als het kan, verder weg als het moet. 

Voorbereiding 2022: herverdeling medewerkers en zorgaanbod

In 2022 heeft GGzE wat vertraging opgelopen in de voorbereidende stappen om gebiedsgericht en transdiagnostisch te gaan werken. Een ommezwaai in ons denken over zorg: minder focus op ziekte en behandeling, meer inzet op gezondheid en wat iemand wél kan. Zoveel mogelijk dicht bij de leefwereld van cliënten. Daarvoor is een herverdeling nodig van medewerkers en zorgaanbod naar gebiedsteams. Het inrichten van een ander logistiek proces, nieuwe denklijnen rondom transdiagnostisch behandelen en nog nadrukkelijker inzetten van netwerkzorg zijn hier onderdeel van.

Samenwerken in de gebieden

Een randvoorwaarde voor succesvol gebiedsgericht werken is een goede samenwerking met onze netwerkpartners. Wie werkt al in het gebied? Met wie kan GGzE samenwerken en hoe kunnen we elkaar helpen? Met de partners die in de gebieden actief zijn, zijn we in gesprek gegaan in 2022. Denk aan wijkteams, huisartsen, GGD, verslavingszorg, thuiszorg, gemeenten, woningcorporaties, politie enz.

En in regionale samenhang

Om het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig te maken moeten er nieuwe kansen worden benut, zoals samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. Dat doet GGzE binnen samenwerkingsverbanden als GROZ Vitaal in Brainport’, Slimmer Leven, Samen Verder en Precies! De Brainport-regio Eindhoven is in 2022 de uitdaging aangegaan om ziekte en zorg te kantelen naar gezondheid en gedrag onder de naam ‘de STAP naar gezonder’. Hierin werken burgers, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, werkgevers en ondernemers samen.

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid

GGzE voelt de noodzaak om op ‘eerder, sneller passende zorg’ in te spelen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom trekken we samen op met lokale netwerkpartners. Om gezamenlijk de mentale kracht van de inwoners in de regio te versterken. Omdat mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.