Jaarverslag 2022

Specialistische geestelijke gezondheidszorg (sggz) dichtbij. Zodat inwoners en cliënten eerder en sneller passende behandeling en begeleiding krijgen. Om dat te bereiken deden we dit jaar veel voorwerk.

Eind 2023 werken namelijk zo'n 600 medewerkers van de ambulante GGzE eenheden FACT, Select, Direct en De Boei* in acht gebiedsteams en één centraal team samen. In een multidisciplinair gebiedsteam werken het ambulant behandelteam en het begeleidingsteam nauw samen. Ook begeleid wonen valt hieronder.

Deze beweging sluit naadloos aan op de lijn die in Nederland is ingezet met de integrale zorgafspraken: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, nu en in de toekomst. Enerzijds door instroom in sggz te beperken en wachtlijsten te verkorten, anderzijds door zo snel mogelijk passende zorg te bieden. En door te investeren in de voorkant met mentale gezondheidscentra, zelfhulp- en regiecentra en betere samenwerking met huisartsen en sociaal domein. Zo komt er meer aandacht en capaciteit beschikbaar voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en borgen we cruciale functies.

Dichtbij als het kan, verder weg als het moet

In 2022 heeft GGzE voorbereidingen getroffen om gebiedsgericht en transdiagnostisch te gaan werken. Een ommezwaai in ons denken en doen over zorg: minder focus op ziekte en behandeling, meer inzet op gezondheid en wat iemand wél kan. Zoveel mogelijk dicht bij de leefwereld van cliënten. In multidisciplinaire gebiedsteams, met naasten en andere zorgpartijen. Hiervoor is herplaatsing nodig van medewerkers en zorgaanbod naar de verschillende gebiedsteams. Het inrichten van het logistieke proces, nieuwe denklijnen rondom transdiagnostisch behandelen en nog nadrukkelijker het inzetten van netwerkzorg, zijn hier onderdeel van.

Samenwerken in de gebieden

Een randvoorwaarde voor succesvol gebiedsgericht werken is een goede samenwerking met de netwerkpartners. Denk aan wijkteams, huisartsen, GGD, verslavingszorg, thuiszorg, gemeenten, woningcorporaties, politie enz. Om het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig te maken, benutten we nieuwe kansen binnen samenwerkingsverbanden zoals GROZ ‘Vitaal in Brainport’, Slimmer Leven, Samen Verder en Precies! In 2022 is de Brainport-regio Eindhoven de uitdaging aangegaan om ziekte en zorg te kantelen naar gezondheid en gedrag onder de naam ‘DE STAP naar gezonder’. Hierin werken inwoners, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, kennis- en onderwijsinstellingen, zorgverzekeraars, werkgevers en ondernemers samen.