Jaarverslag 2021

De mentale gezondheid van veel mensen staat onder druk. De geestelijke gezondheidszorg staat dan ook voor grote uitdagingen. Niet iedereen kan op een passende manier en op het juiste moment bereikt worden. Wachttijden en zorgkosten nemen toe en een tekort aan zorgprofessionals is eerder norm dan uitzondering. Mensen moeten eerder, sneller en betere zorg krijgen. Langs verschillende kanalen - ook digitaal - en meer in samenspraak met hun omgeving.

In 2021 heeft GGzE onder de interne noemer ‘Transitie lokaal’ voorbereidende stappen gezet om gebiedsgericht en transdiagnostisch te gaan werken. Om bij de inwoners thuis of in de buurt in gesprek te gaan in een voor hen vertrouwde omgeving. En in de nabijheid van bekende zorgaanbieders. De toekomstige teams bieden begeleiding en behandeling. De transdiagnostische visie helpt om niet langer te kijken naar wat mensen met psychische problemen van elkaar doet verschillen maar om juist te zoeken naar overeenkomsten. Zoals slaapproblemen, eenzaamheid, zelfvertrouwen.

Transdiagnostisch en netwerkzorg

Voor gebiedsgericht en transdiagnostisch werken is een herverdeling nodig van medewerkers en zorgaanbod naar gebiedsteams. Het inrichten van een ander logistiek proces, nieuwe denklijnen rondom transdiagnostisch behandelen en nog nadrukkelijker inzetten van netwerkzorg zijn hier onderdeel van.

Samenwerken in de gebieden

Een randvoorwaarde voor succesvol gebiedsgericht werken is een goede samenwerking met onze netwerkpartners. Wie werkt al in het gebied? Met wie kan GGzE er straks samenwerken? Daarvoor hebben we de partners die in de gebieden actief zijn, in kaart gebracht. Denk aan wijkteams, huisartsen, GGD, verslavingszorg, thuiszorg, gemeenten, woningcorporaties, politie enz. Hoe kunnen we elkaar helpen als gebiedspartner? Dat horen we graag: daarom zijn we gestart met de voorbereidingen om met elkaar in gesprek te gaan.

En in regionale samenhang

Om het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig te maken moeten er nieuwe kansen worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus. Dat doet GGzE binnen samenwerkingsverbanden als GROZ ‘Vitaal in Brainport’, Slimmer Leven, Samen Verder en Precies!

Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid
GGzE voelt de noodzaak om op ‘eerder, sneller en betere zorg’ in te spelen. Dat kunnen we niet alleen. Daarom trekken we samen op met lokale netwerkpartners. Om gezamenlijk de mentale kracht van de inwoners in de regio te versterken. Omdat mentale gezondheid net zo belangrijk is als fysieke gezondheid.

De ringen van invloed