Jaarverslag 2021
Samenwerking

Gertrude Graumans sluit namens GGzE en De Woenselse Poort aan bij de overleggen van ‘de driehoek’ van gemeenten in onze regio. Bij dit overleg van gemeente, politie en justitie is nu ook ‘zorg’ vertegenwoordigd. En dat heeft meerdere goede redenen.

In Zuidoost-Brabant is een aanzienlijke groep inwoners met een opeenstapeling van persoonlijke problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, verslaving, falende maatschappelijke integratie, (hoog) gevaarsrisico of een combinatie hiervan, soms gepaard met een verstandelijke beperking. Door de complexiteit van de problematiek en de daaruit volgende veelheid van betrokken partijen ontvangt deze groep onvoldoende passende zorg en/of ondersteuning. Dit leidt soms tot moeilijk of gevaarlijk gedrag voor hunzelf en voor hun omgeving.

Bij deze multiproblematiek is een domeinoverstijgende aanpak nodig. Het gaat steeds om ernstige én verschillende problemen in een casus die veel inzet en zorg van professionals vergen. De benodigde domeinoverstijgende aanpak is vaak een ingewikkelde keten- of netwerksamenwerking in een complex speelveld met diverse zorg- en veiligheidspartners.

Begin 2021 is het ‘Programmateam Zorg & Veiligheid’ gestart, zodat ook binnen concern GGzE een gecoördineerde adequate aanpak is geborgd voor onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid.