Alle medewerkers van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen

Chijs van Nieuwenhuizen is programmaleider van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en behandelaar bij De Catamaran, (poli)kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie.

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen werkt sinds april 2005 bij GGzE. Zij is programmaleider van de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg en behandelaar bij De Catamaran, (poli)kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Tevens is zij hoogleraar Forensische Geestelijke Gezondheidszorg, Tilburg University, bijzonder hoogleraar Transformeren voor de Jeugd, Tilburg University en visiting professor University College Ghent, België.

Loopbaan

Chijs studeerde klinische psychologie en functieleerpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde in 1998 bij de faculteit Geneeskunde van de UvA/AMC op een meetinstrument voor het vaststellen van de kwaliteit van leven van chronisch psychiatrische patiënten. Eind 2004 is zij als psychotherapeut opgenomen in het BIG-register (gedragstherapie & psychoanalytische psychotherapie), in 2016 als GZ-psycholoog (Kind en Jeugd) en in 2021 als Klinisch Psycholoog (Volwassenen). Chijs werkte eerder bij de Universiteit Utrecht (1992), AMC/UvA (1993-1997), AMC/De Meren (1997-1999) en bij TBS-kliniek De Kijvelanden (1999-2005). Bij deze kliniek was zij werkzaam als hoofd van de afdeling psychotherapie, onderzoek en diagnostiek-/staf deskundigheidsbevordering en sectormanager programmalijn (zorgprogramma’s en arbeid & onderwijs).

Onderzoekprojecten

Chijs is als projectleider, promotor of als (mede-)aanvrager betrokken bij alle onderzoeksprojecten.

Lidmaatschappen

Chijs is onder andere president van EFCAP (European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions), lid wetenschappelijke adviesraad Raad voor de Kinderbescherming, lid NWO Programmacommissie Maatschappelijke (re)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose en lid ZonMw programmacommissie Onderzoeksprogramma GGz.

Dr. Ilja Bongers

Ilja Bongers is senior wetenschappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Dr. Ilja Bongers studeerde neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en promoveerde in 2005 bij het Erasmus MC op de ontwikkeling van probleemgedrag bij kinderen en jongvolwassenen.

Haar belangrijkste onderzoeksinteresse ligt op het gebied van de ontwikkeling van het gedrag van jongeren met ernstige en complexe problemen en welke beschermende factoren versterkt moeten worden om negatieve gevolgen te verminderen.

Loopbaan
Ilja is betrokken geweest bij verschillende afgeronde onderzoeksprojecten zoals de studie naar 'Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam' en de pilotstudie neurofeedback. Ilja is lid van de Wetenschapscommissie van GGzE, lid van het bestuur van Efcap-nl, lid van de werkgroep wetenschap van ForCA en lid van het Netwerk Kwaliteit en Doelmatigheid van Stichting Topklinische GGz

Onderzoek
Ilja onderzoekt met behulp van ROM-metingen de ontwikkeling van het gedrag van opgenomen jongens bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Deze metingen worden sinds 2005 binnen de kliniek afgenomen.

Momenteel houdt ze zich bezig met de vraag hoe ROM bruikbaar te maken is voor zowel behandel- als onderzoeksdoeleinden binnen de GGZ. Ze kijkt tevens naar implementatie vraagstukken binnen de forensische geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoeksprojecten

 • I need to Know. Ontwikkeling van een interactieve tool voor jongeren om meer zicht te krijgen op behandelresultaatKijken naar keuzes

 • Effectiviteit van neurofeedback bij jongeren met AD(H)D-klachten comorbide stoornissen: een randomized controlled trial

 • ForCA QuickScan Jongeren participatie

 • Preventie van terugval en recidive

 • Facilitatie en evaluatie van het gebruik van de ForCA QuickScan

 • 'Psychische en psychiatrische problematiek bij Antilliaanse jongeren in Rotterdam': naar een gerichte en effectieve aanpak van problemen

 • Pilotstudie: Neurofeedback als mogelijk effectieve interventie bij strafrechtelijk / civielrechtelijk Systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens

 • Dossierscoring De Woenselse Poort

 • ACT Forensische zorg

 • TBS-behandeling geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse

Drs. Ashley Parren

Drs. Ashley Parren werkt sinds augustus 2020 als wetenschappelijk onderzoeksassistent bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Loopbaan

Ashley heeft de bachelor psychologie aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Tijdens haar studie ontdekte Ashley haar interesse voor het forensische veld. Ze heeft de minor Jeugd en criminaliteit afgerond en het vak Forensische psychopathologie gevolgd. Na haar bachelor heeft Ashley de master Developmental Psychology aan Maastricht University afgerond. Tijdens haar master heeft Ashley stage gelopen bij de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke gezondheidzorg. Na het behalen van haar diploma is ze hier blijven werken. Ashley ondersteunt bij het onderzoeksproject Ask me first! Daarnaast doet zij overig onderzoekswerk waaronder het scoren van de dossiers en risicotaxatie-instrumenten, zoals de SAVRY en SAPROF-YV. Ashley coördineert ook de ROM.

Onderzoeksprojecten

 • Ask me first! Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie: de Transition Inventory
 • Systematische en objectieve registratie van cliëntgegevens

Drs. Alexa Rutten

Alexa Rutten is promovenda aan Tilburg University, departement Tranzo.

Loopbaan
Alexa Rutten is sinds 2010 voor 8 uur per week verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Alexa is kinder- en jeugdpsychiater en heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar specialisatie volwassenpsychiatrie deed zij in het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam en haar specialisatie kinder- en jeugdpsychiatrie rondde zij in het Academisch Ziekenhuis Utrecht af.

Naast haar onderzoekswerkzaamheden werkt zij op de forensische jeugdpsychiatrische polikliniek De Catamaran en maakt zij deel uit van de opleidingsgroep (opleiding tot psychiater) van GGzE. Ook werkt zij freelance als psychiatrisch rapporteur in civiele en strafzaken pro justitia.

Onderzoek
In mei 2010 startte zij met haar promotieonderzoek aan Tilburg University. Dit onderzoek wordt gefaciliteerd door GGzE en is getiteld: 'Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis'.

Onderzoeksprojecten

 • Profielen van jeugdige delinquenten met een aan autisme verwante stoornis

Promotoren

 • Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)
 • Prof. dr. Robert Vermeiren (Curium LUMC)

Drs. Lise Prop

Lise Prop is promovenda aan Tilburg University, departement Tranzo.

Loopbaan
Lise Prop werkt sinds mei 2015 als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Lise heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en aansluitend een tweede master criminologie behaald.

Onderzoek
Sinds 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) van kracht. Met de invoer van het ASR wordt voorzien in een flexibel sanctiestelsel voor jeugdigen en jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. Een belangrijke reden voor de invoering van het ASR is de grote variatie in het ontwikkelingsniveau van de groep jeugdigen en jongvolwassenen die in aanraking komen met politie en justitie. Met de invoering van het ASR is het mogelijk om het pedagogische karakter van het jeugdstrafrecht met de daarbij behorende straffen en maatregelen toe te passen op jongvolwassenen tot 23 jaar.

Het promotieonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. Allereerst zullen de kenmerken van de groep jongvolwassenen die volgens het ASR berecht zijn in kaart worden gebracht. Daarnaast zal in een internationale vergelijking gekeken worden naar landen waarin sprake is van een met Nederland vergelijkbaar flexibel strafrecht voor jongvolwassenen. Tot slot zal de effectiviteit van het ASR worden onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Onderzoeksprojecten

 • Evaluatie van het Adolescentenstrafrecht

Promotor

 • Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen (GGzE/Tilburg University)

Co-promotoren

 • Dr. André van der Laan (WODC – Ministerie van Veiligheid & Justitie)
 • Dr. Charlotte Barendregt (WODC – Ministerie van Veiligheid & Justitie)

Anne Rose Kampkes

Anne Rose Kampkes is werkzaam als gz-psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog.

Loopbaan

Anne Rose werkt sinds 2008 bij de GGzE en heeft voorafgaand aan haar opleiding tot Klinisch psycholoog gewerkt bij de Woenselse Poort. In 2018 is Anne Rose gestart met de opleiding en in dat kader onder andere gewerkt bij het Jongvolwassenen team van Kind en Jeugd en bij De Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie. Binnen de opleiding vindt zowel een wetenschappelijk onderzoek plaats, als managementtaken en klinische werkzaamheden (zowel diagnostiek als behandeling).

Onderzoeksprojecten

 • The structure of psychopathology and its general and specific factors in a clinical sample of adolescents with externalising behaviour problems 

Supervisor(en)

Dr. Ilja Bongers
Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen

Jeroen Dewinter

Janna van de Pol

Janna van de Pol is sinds februari 2018 als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg.

Loopbaan
Janna heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is hier na haar afstuderen in 2011 aangesteld als docent. Daarnaast heeft zij vanaf 2011 als behandelcoördinator en later als GZ-psycholoog in de specialistische zorg gewerkt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. In februari 2018 heeft zij de overstap gemaakt naar de geestelijke gezondheidszorg. Momenteel werkt zij aan het onderzoeksvoorstel voor haar promotieonderzoek aan de Tilburg University, dat gefaciliteerd wordt door de GGzE. Zij is o.a. geïnteresseerd in de behandelrelatie tussen jongeren en begeleiders binnen het WKS-model.

Onderzoek
Janna heeft diverse onderzoeksprojecten binnen de onderzoeksgroep ondersteund, waaronder een project met betrekking tot een interventie voor slachtoffers van partnergeweld en een onderzoek naar trajecten en profielen van jongeren tijdens opname in een forensische jeugdpsychiatrische kliniek. Zij neemt deel aan het Topklas traject, wat inhoudt dat zij haar opleiding tot Klinisch Psycholoog-Specialist combineert met promotieonderzoek. Haar interesses en ervaring liggen onder andere op het gebied van hechtingsproblematiek, jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of complexe problematiek, relationeel werken en het vormgeven van een pedagogisch leefklimaat.

Els van der Horst

Rik Ringrose

Rik Ringrose is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Loopbaan

Na de opleiding klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg is Rik Ringrose gaan werken bij de HSK groep in Eindhoven. In deze periode heeft hij de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog doorlopen, evenals de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCt. Vervolgens is hij werkzaam geweest bij het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, op de afdeling Medische Psychologie. Sinds 2018 is Rik werkzaam bij GGzE. Hier werkte hij tot medio 2019 bij het Jongvolwassenen team en startte hij in september 2019 met de opleiding tot Klinisch Psycholoog. Hier startte hij bij de Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie. Zijn opleiding vervolgde hij bij OPSY Ambulant en vervolgens binnen Centrum P, binnen het deeltijdprogramma Schematherapie. Binnen de opleiding vindt zowel een wetenschappelijk onderzoek plaats, als managementtaken en klinische werkzaamheden. 

Onderzoeksprojecten

 • Greater than the sum of its parts: a latent class analysis of the Risk and Need principles in a forensic psychiatric population.

Supervisor(en)

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
Dr. Ilja Bongers

Elke Jansen

Arianne Silvertand

Arianne Silvertand is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Loopbaan

Na de opleidingen ontwikkelingspsychologie en orthopedagogiek in Nijmegen is Arianne Silvertand gaan werken bij Bureau Jeugdzorg in Eindhoven. Hierna heeft zij bij Zonhove in Son de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog voltooid. In de jaren daarna heeft Arianne als regiebehandelaar op diverse plekken in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt (Herlaarhof, Virenze, Mentaal Beter). Sinds januari 2019 werkt Arianne bij GGzE Eenheid Kind en Jeugd en in september 2020 is zij gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog. Binnen de opleiding vindt zowel een wetenschappelijk onderzoek plaats, als managementtaken en klinische werkzaamheden (zowel diagnostiek als behandeling).

Onderzoeksprojecten

 • Quality of Life profiles of Dutch homeless people: A latent class analysis

Supervisor(en):

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
Dr. David Buitenweg

Martijn Vos

Ingrid Rijkers

Ingrid Rijkers is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Loopbaan

Na de opleiding tot kind- en jeugdpsycholoog en de forensische master ben ik gaan werken bij het Ambulatorium afdeling forensische jeugd aan de Universiteit van Utrecht waarna ik bij Stevig ben gaan werken in Limburg (SGLVG-instelling). In deze periode bij Stevig heb ik mij verder gespecialiseerd in EMDR, cognitieve gedragstherapie en schematherapie en heb ik de GZ-opleiding volbracht.

Sinds september 2021 werk ik bij GGzE als GZ-psycholoog in opleiding tot specialist. Binnen de opleiding vindt zowel wetenschappelijk onderzoek plaats, als managementtaken en klinische werkzaamheden (zowel diagnostiek als behandeling). In het kader van deze opleiding ga ik de komende jaren onderzoek doen binnen de onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg. Daarbij ga ik het verband tussen negatieve levenservaringen in de kindertijd en psychiatrische kwetsbaarheid (General P) bij jongeren met gedragsproblemen onderzoeken. Ik zou het mooi vinden als we door middel van dit en verder onderzoek uiteindelijk meer gepaste behandelindicaties kunnen geven en de effectiviteit van de behandeling kunnen verhogen.

Onderzoeksprojecten

 • Werktitel: See me, hear me. A transdiagnostic perspective on youngsters with conduct disorders – adverse childhood experiences

Supervisor(en)

Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen
Mw. Dr. I.L. Bongers

Susanne van Vroenhoven

Susanne van Vroenhoven is werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Loopbaan

Na de opleiding klinische psychologie aan de Universiteit van Tilburg is Susanne van Vroenhoven gaan werken bij de HSK groep in Den Bosch en bij Apanta-ggz binnen het team ontwikkelingsstoornissen. De opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog doorliep zij vervolgens binnen zowel een eerstelijnspraktijk als Libra Revalidatie Blixembosch. Na het behalen van de registratie tot Gezondheidszorgpsycholoog is Susanne sinds 2020 werkzaam bij GGzE. Hier werkte zij bij GGzE Direct en was ze verbonden aan team diagnostiek van De Woenselse Poort. In september 2021 startte zij met de opleiding tot Klinisch Psycholoog binnen het  Zorgpad Psychose, Autisme en LVB van de Woenselse Poort. Zij zal haar opleiding vanaf het najaar van 2022 voortzetten binnen team Autisme Ambulant. Binnen de opleiding vindt zowel een wetenschappelijk onderzoek plaats, als managementtaken en klinische werkzaamheden (zowel diagnostiek als behandeling).

Onderzoeksprojecten

 • See me, hear me. A transdiagnostic perspective on youngsters with conduct disorders.

Supervisor(en)

Dr. Ilja Bongers
Dr. David Buitenweg

Rian Kierkels

Rian Kierkels is werkzaam als gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog kind & jeugd.

Loopbaan

Na de opleiding arbeids- en organisatiepsycholoog en klinische psychologie is Rian gaan werken in de arbeidshulpverlening. Vanuit daar is ze doorgestroomd naar de GGZ waar ze in 2014 is gestart met de opleiding tot gz-psycholoog. Hierna heeft ze enkele jaren als regiebehandelaar gewerkt bij HELDR, de adolescentenpoli van Vincent van Gogh. Vervolgens is ze bij GGZ Oost Brabant gaan werken binnen het FACT kind & Jeugd als regiebehandelaar en teamcoördinator. In januari 2022 is ze bij GGzE gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog kind & jeugd. Ze werkt daarvoor in haar eerste jaar bij de Catamaran, kliniek voor orthopsychiatrie.

Onderzoeksprojecten

 • Transdiagnostisch model

Supervisor

Dr. Ilja Bongers

Contact

Meer weten? Neem contact met ons op. We helpen je graag.

telefoon icon